Onze roterende verreikers, met vaste of losse velkop hebben we in verschillende types waardoor Safe Tree Away ook op de meest lastige en hoge plekken een boom veilig en snel kan verwijderen. Neem nu contact op voor het huren van een verreiker met velkop en meewerkend machinist.

_

Over Ons

_

Vellen en Snoeien

Safe Tree Away is onderdeel van Prosman Verreikerverhuur. Sinds 2017 houdt Prosman Verreikerverhuur zich onder andere ook bezig met het vellen en snoeien van bomen. Vanwege de toenemende vraag naar deze dienstverlening verrichten wij deze werkzaamheden onder de naam “Safe Tree Away”. Ons uitgebreide klantenbestand bestaat uit onder andere boomverzorgingsbedrijven, gemeenten, provincies en particulieren. Safe Tree Away is in heel Nederland inzetbaar.

Eerste in Nederland

Onze ervaren en vakkundige machinisten bedienen de verreikers met velkoppen en zijn daarvoor gecertificeerd. Wij merken steeds meer vraag naar verreikers met een velkop (ook wel een zaagkop genoemd), omdat een boom hiermee veilig en snel verwijderd wordt. Tot een aantal jaren geleden waren wij het enige verhuurbedrijf dat een verreiker met 050 velkop in bezit had.

6 Velkoppen

Inmiddels beschikt Safe Tree Away over zes velkoppen die te koppelen zijn aan onze verreikers. Deze zijn 360 graden roterend en hebben een hijscapaciteit van 6 ton. Met de velkop kunnen de machines tot 30 meter hoogte reiken. Al onze verreikers en velkoppen worden elk jaar volgens de wettelijke normen gekeurd.

_

Onze Diensten

_

Safe Tree Away verwijdert bomen met behulp van een verreiker met velkop. Een velkop is een houtgrijper met een zaagfunctie waardoor deze de boom gemakkelijk kan vastgrijpen en vervolgens kan zagen. Het vellen of snoeien van bomen met een verreiker met velkop is een veilige, snelle en gemakkelijke manier om een boom te verwijderen.

Onze roterende verreikers hebben een reikwijdte van 25 meter waardoor wij ook op de meest lastige en hoge plekken een boom veilig en snel kunnen verwijderen. Voordat wij de volledige boom verwijderen, zagen wij eerst takken weg en vervolgens vellen wij de boom. Een verreiker met zaagkop verhuren wij altijd met een gecertificeerd, meewerkend machinist en de daarbij behorende hulpstukken.

_

Onze Velkoppen

_

Safe Tree Away heeft vijf velkoppen die gekoppeld kunnen worden aan de verreikers.

Wij beschikken over 3 SMZ 180 velkoppen. Deze unieke zaagkop hebben wij samen met Scheer Machines uit Zwartewaal ontwikkeld. Het unieke aan deze kop is dat deze in de positie blijft staan die de stam of tak heeft. Daarom kan er met deze velkop uiterst precies en veilig worden gewerkt. Het is daardoor mogelijk om langs wegen, naast bovenleidingen, boven daken enz. de bomen/takken in de juiste veilige positie te verwijderen.

Van het merk GMT beschikken wij over 2 velkoppen van het type GMT050.

Foto’s van diverse projecten

_

Contact Opnemen

Bent u op zoek naar een partij die één of meerdere bomen veilig en vakkundig kan verwijderen? Wij staan voor u klaar!

Neem contact op via onderstaande contactgegevens of maak gebruik van ons contactformulier.

_

Contactformulier

_

Algemene Voorwaarden

Klik op de + om onze algemene voorwaarden te lezen

Klik hier voor onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Prosman Verreikerverhuur

Artikel 1 Identiteit van het bedrijf
Prosman Verreikerverhuur
De Visserlaan 33
8072 XD NUNSPEET
0341- 25 22 17
06- 47 13 47 30
info@prosmanverreikerverhuur.nl
KvK-nummer: 861313197

Artikel 2 Definities
• Huurder: De wederpartij die met Prosman Verreikerverhuur een overeenkomst aangaat.
• Verhuurder: Prosman Verreikerverhuur
• Overeenkomst: elke overeenkomst op basis waarvan verhuurder machines verhuurt aan huurder.
• Partijen: Verhuurder en huurder gezamenlijk

Artikel 3 Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, prijsopgave, offertes en aanbiedingen alsmede op alle door verhuurder gedane werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen.
• Het niet van toepassing zijn van aan (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
• Toepassing van door de huurder ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
• Elke aanbieding, offerte en- of prijsopgave is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
• Prijzen in door verhuurder aanbiedingen, offertes en-of prijsopgaven zijn uitgedrukt in Euro.

Artikel 5 Overeenkomst
• Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand zodra huurder het aanbod van verhuurder schriftelijk heeft aanvaard.
• Het enkel uitbrengen door verhuurder offerte, prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht verhuurder niet tot het aangaan van een overeenkomst met huurder.
• (Rechts) handelingen van huurder met ondergeschikten binden verhuurder niet, tenzij verhuurder met deze (rechts)handelingen schriftelijk instemt.
• Verhuurder is ten alle tijden bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Artikel 6 Prijzen/ tarieven
• De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
• Voor alle werkzaamheden en overige (rechts)handelingen zullen prijzen door partijen worden overeengekomen.
• Bij stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, is verhuurder gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.
• Indien er wijzigingen van bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen zijn ingevoerd, is verhuurder gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.
• Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen gelden niet voor de opvolgende overeenkomsten tussen partijen.

Artikel 7 Betalingen
• Huurder dient de betaling van de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op een door verhuurder aangewezen bank- of girorekening.
• Verhuurder is altijd gerechtigd, ook na opdrachtbevestiging, (alsnog) aanvullende zekerheid, vooruitbetaling of contante betaling van de huurder te verlangen.
• Indien de huurder één of meer van zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de huurder aan verhuurder een rente verschuldigd van 1,5 % per maand.
• Huurder is naast het verschuldigde bedrag en de rente, gehouden toto volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
• Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan andere roerende dan wel onroerende zaken die ontstaat ten gevolge van het slopen van (delen van) onroerende zaken conform de opdracht en/of wettelijke voorschriften.
• Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door asbest tijdens het uitvoeren van de overeenkomst.
• Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van huurder of derden waarvoor huurder verantwoordelijk is.
• De aansprakelijkheid van de verhuurder is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor verhuurder verzekerd is.
• Verhuurder is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad.
• Indien verhuurder aansprakelijk is, heeft de vergoeding van schade in geen geval betrekking op eventuele gederfde winst, verminderde opbrengst of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Artikel 9 Verplichtingen van de Huurder
• De huurder draagt zorg voor dat de terreinen goed te bereiken en te berijden zijn.
• Bij niet goed te bereiken en-of te berijden terreinen, heeft verhuurder het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen.
• De huurder zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van alle nodige hulpwerklieden, water, energie, verlichting e.d.
• Indien omstandigheden, welke de werkzaamheden, buiten de schuld van verhuurder belemmeren of de duur daarvan verlengen, heeft verhuurder het recht de voor hem daaruit voortvloeiende kosten bij huurder in rekening te brengen.
• De huurder draagt er zorg voor dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk te verrichten, tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.

Artikel 10 Overmacht
• Indien er sprake is van omstandigheden, die niet te wijten ia aan de schuld van verhuurder, is verhuurder niet gehouden tot nakoming van enige verplichting.
• Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van het onder de overeenkomst begrepen materiaal, het ingebreke zijn/blijven van leveranciers van verhuurder, calamiteiten bij verhuurder zoals brand, bovenmatige ziekteverzuim van personeel, verkeersbelemmeringen en weeromstandigheden.
• Indien er sprake is van blijvende overmacht, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst met huurder te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Indien er sprake is van tijdelijke overmacht, is verhuurder gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met huurder te verlengen.

Artikel 11 Ontbinding
• Indien de huurder:
• In staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe heeft ingediend;
• In de nakoming van zijn verplichting is tekortgeschoten;
• Surceance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend
Is verhuurder bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
• Het schorsen van het uitvoeren van de werkzaamheden en het beëindigen van de overeenkomst geschied door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding en/of garantie.
• Alle vorderingen die verhuurder op huurder mocht hebben of verkrijgen zullen per direct opeisbaar zijn.

Artikel 12 Verhuur machines en werktuigen
• Het verhuur van machines en werktuigen van verhuurder wordt verhuurd met een deskundige werknemer van verhuurder.
• Huurder draagt zorg voor dat met betrekking tot zowel het personeel, als de werktuigen en overige arbeidsmiddelen alle wettelijke verplichtingen, waaronder de Arboverplichting is voldaan.
• Verhuurder is gerechtigd te allen tijde de verhuurde machines en werktuigen te vervangen door een gelijkwaardig object.

Artikel 13 Werkzaamheden
• Huurder is verplicht onderzoek te plegen naar en verhuurder schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden en risico’s, waaronder de aanwezigheid en ligging van obstakels, kabels, leidingen, huisaansluitingen, relevante geotechnische en hydrologische gegevens, informatie over verontreiniging van de bodem uit het werk komende oude bouwstoffen en overige aanwezige belemmeringen en deze te voorzien van een duidelijk markering. Daarnaast dient huurder alle tekeningen en kaarten ter hand te stellen aan verhuurder. Huurder staat in voor de juistheid, volledigheid en recentheid van de verstrekte informatie, tekeningen en kaarten.
• De aanvangstijd van de werkzaamheden gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen, vergunningen, ontheffingen enz. in het bezit zijn van verhuurder en alle informatie met betrekking tot de KLIC-melding op de werkplek aanwezig is.
• Huurder zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen, schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.
• Huurder draagt zorg voor dat het werkterrein goed bereikbaar en begaanbaar is voor werkmateriaal en werknemers van verhuurder.
• Indien huurder niet heeft voldaan aan de in dit artikel genoemde verplichtingen, dan wel gebrekkige en/of onjuiste informatie heeft verschaft, is verhuurder bevoegd de aanvang of voortzetting van de werkzaamheden op te schorten. De kosten die daaruit voortvloeien komen voor rekening van de huurder.

Artikel 14 Meer -minder werk
• Meerwerk: Kost verhogende omstandigheden (omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die verhuurder niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen)
• Indien er sprake is van meerwerk heeft verhuurder het recht de overeengekomen prijs te wijzigen.
• Indien verhuurder van oordeel is dat de kosten verhogende omstandigheden zijn ingetreden, zal verhuurder huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Huurder zal in dit geval op korte termijn overleg plegen met verhuurder in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. Indien huurder het hiervoor genoemde overleg niet pleegt, wordt hij geacht met verrekening of vergoeding van het meerwerk in te stemmen.
• Huurder is uitsluitend gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in lid 3, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen, waarna het door huurder verschuldigde door verhuurder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
• Op alle overeenkomsten met Prosman Verreikerverhuur, waarvan deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• Verhuurder is bevoegd om geschillen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de Rechtbank absoluut bevoegd is, voor te leggen aan de één en ander naar vrije keuze van verhuurder.